Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 24 tháng 10 năm 2018