Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 16 tháng 07 năm 2020