Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 24 tháng 02 năm 2020


Ảnh hoạt động

  • Current
Các mục ảnh khác