Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 20 tháng 07 năm 2018


Gương mặt tiêu biểu

  • Current
Các mục ảnh khác