Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 21 tháng 05 năm 2018


Gương mặt tiêu biểu

  • Current
Các mục ảnh khác