Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 18 tháng 06 năm 2019


Gương mặt tiêu biểu

  • Current
Các mục ảnh khác