Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 20 tháng 04 năm 2018


Tin tức & sự kiện

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý trường học nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý trường học nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thành ủy Huế về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Công văn số 120-CV/TU ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Thành ủy Huế về việc xây dựng quy trình quy hoạch, bổ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trường học và Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Huế về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý;

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Thi đua - Khen Thưởng

  QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn kiểm tra thi đua năm học 2017-2018

  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ   Căn cứ Quyết định số 20921/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND Thành phố Huế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố; Căn cứ công văn số 302 /PGD-ĐT-TCHC ngày 02/4/2018 của Phòng GD-ĐT TP Huế về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018; Xét đề nghị của tổ Tổ chức-Hành chính Phòng GD-ĐT thành phố Huế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ... Xem thêm

Tin hoạt động

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD-ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị sơ kết 2 năm CT Hành động của ngành.

 • Hội nghị CBCCVC 2016