Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 22 tháng 08 năm 2017


Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu Niên – Nhi đồng cấp cơ sở Năm học 2017 -2018

THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu Niên – Nhi đồng cấp cơ sở Năm học 2017 -2018

Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 1987/SGD&ĐT-GDTrH ngày 15/08/2017 của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) các cấp dành cho sinh trung học năm 2017-2018;

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thi đua - Khen Thưởng

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tin hoạt động

  KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra năm học 2016 – 2017

  Căn cứ các văn bản pháp luật về thanh tra, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; căn cứ Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; công văn số 4057/BGDĐT-TTr ngày 18/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016-2017, Phòng GD&ĐT thành phố Huế xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2016-2017 như sau: Xem thêm

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Phòng GD-ĐT thành phố Huế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố Huế. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 27 phường xã thuộc Thành phố. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Hội nghị CBCCVC 2016

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Lễ tổng kết phát trưởng Giáo viên dạy giỏi cấp TP

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội thảo phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

 • Hội nghị sơ kết 2 năm CT Hành động của ngành.

 • Hội nghị CBCCVC 2016