Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 09 tháng 08 năm 2020


Đơn vị trực thuộc phòng