Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 24 tháng 02 năm 2020


Đơn vị trực thuộc phòng