Thứ Hai, 06/04/2020

Buổi sáng

- 7h30: Trực báo công tác tuần.

- 7h30: Tổng hợp báo cáo đội ngũ giáo viên cơ sở Giáo dục phổ thông năm học 2019-2020 (tổ TCHC)

Buổi chiều

- 13h00: Nắm tình hình dạy học trên truyền hình (đ/c Thủy-PTP, tổ PT)

- 14h00: Họp trực tuyến với Sở GD&ĐT về việc thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá trong thời gian dịch bệnh COVID-19 (đ/c Thuận-TP)

Thứ Ba, 07/04/2020

Buổi sáng

- 7h30: Thẩm định báo cáo tự đánh giá trường MN Tây Lộc tại Phòng GD&ĐT (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

- 8h00: Trưởng phòng làm việc với tổ KHTC (đ/c Viên) về dự án đầu tư sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Buổi chiều

- 13h00: Nắm tình hình dạy học trên truyền hình (đ/c Thủy-PTP, tổ PT)

- 13h00: Thẩm định báo cáo tự đánh giá trường TH Hương Sơ tại Phòng GD&ĐT (đ/c Nhân)

Thứ Tư, 08/04/2020

Buổi sáng

- 7h30: Thẩm định báo cáo tự đánh giá trường MN Thuận Lộc tại Phòng GD&ĐT (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

Buổi chiều

- 13h00: Nắm tình hình dạy học trên truyền hình (đ/c Thủy-PTP, tổ PT)

- 13h00: Thẩm định báo cáo tự đánh giá trường MN Thuận Lộc tại Phòng GD&ĐT (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

Thứ Năm, 09/04/2020

Buổi sáng

- 7h30: Tổng hợp sử dụng ngân sách quý 1/2020 các đơn vị trực thuộc (tổ KHTC)

Buổi chiều

- 13h00: Nắm tình hình dạy học trên truyền hình (đ/c Thủy-PTP, tổ PT)

- 13h00: Thẩm định báo cáo tự đánh giá trường MN Phú Thuận tại Phòng GD&ĐT (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

Thứ Sáu, 10/04/2020

Buổi sáng

- 7h30: Thẩm định báo cáo tự đánh giá THCS Phan Sào Nam tại Phòng GD&ĐT (đ/c Nhân)

Buổi chiều

- 13h00: Tổng hợp hồ sơ nâng lương và phụ cấp thâm niên quý 2/2020 (tổ KHTC)