Thứ Hai, 08/08/2022

Buổi sáng

- 7h30: Trực báo công tác tuần.

- 8h00: Tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2022-2023 (theo phân công).

Buổi chiều

- 13h30: Đi cơ sở kiểm tra CSVC, thiết bị các trường học (đ/c Nhân, đ/c Viên).

- 14h00: Tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2022-2023 (theo phân công).

Thứ Ba, 09/08/2022

Buổi sáng

- 7h30: Dự Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ XII (đ/c Tiến-PTP, đ/c Hải).

- 8h00: Họp liên quan đến công tác xây dựng cơ sở 2 trường TH Số 1 An Đông (đ/c Thuận-TP, đ/c An).

- 8h00: Họp liên quan các văn bản thu- chi (Lãnh đạo, đ/c Viên, đ/c Nhân, đ/c Nhi).

- 8h00: Tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2022-2023 (theo phân công).

Buổi chiều

- 13h30: Tham dự Hội nghị bồi dưỡng chính trị cho CBQL ngành giáo dục do Sở GD&ĐT tổ chức (Lãnh đạo).

- 14h00: Tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2022-2023 (theo phân công).

- 14h00: Họp báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra công trình nhà vệ sinh các trường học (các đoàn kiểm tra).

Thứ Tư, 10/08/2022

Buổi sáng

- 7h30: Tham gia đoàn Thanh tra thành phố kiểm tra trường MN Trường An (đ/c Khánh).

- 8h00: Làm việc với Viện nghiên cứu phát triển về đề án phát triển giáo dục thành phố Huế (Lãnh đạo, tổ Đề án).

- 8h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tại Thành ủy (đ/c Tiến-PTP)

- 8h00: Tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2022-2023 (theo phân công).

Buổi chiều

- 14h00: Lãnh đạo Thành phố làm việc vể Đề án Phát triển giáo dục giai đoạn 2022-2030 và định hướng đến 2045 (Lãnh đạo, tổ Đề án).

- 14h00: Tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2022-2023 (theo phân công).

Thứ Năm, 11/08/2022

Buổi sáng

- 7h30: Kiểm tra nhóm trẻ lớp MG độc lập phường Phước Vĩnh (đ/c Như-PTP, đ/c Nga).

- 8h00: Họp góp ý kế hoạch nâng cao chất lượng Tiếng Anh và kế hoạch phổ biến cha mẹ học sinh về phương pháp giáo dục con (Lãnh đạo, tổ PT).

- 8h00: Tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2022-2023 (theo phân công).

Buổi chiều

- 14h00: Tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2022-2023 (theo phân công).

- 14h00: Họp Ban tổ chức liên hoan tiếng hát giáo viên (đ/c Như-PTP chủ trì).

Thứ Sáu, 12/08/2022

Buổi sáng

- 7h30: Tổ chức tập huấn giáo viên Tiếng Anh tại trường THCS Nguyễn Chí Diểu (Lãnh đạo, tổ PT).

- 7h30: Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp tiểu học tại Hà Nội (đ/c Thuận-TP).

- 7h30: Tham dự Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Kế hoạch tại Sở GD&ĐT (đ/c Như-PTP, đ/c Viên).

- 8h00: Tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2022-2023 (theo phân công).

Buổi chiều

- 13h30: Tổ chức tập huấn giáo viên Tiếng Anh tại trường THCS Nguyễn Chí Diểu (Lãnh đạo, tổ PT).

- 14h00: Tham dự Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Kế hoạch tại Sở GD&ĐT (đ/c Tiến-PTP, đ/c Viên).

- 14h00: Tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2022-2023 (theo phân công).

Thứ Bảy, 13/08/2022

Buổi sáng

- 7h30: Tổ chức tập huấn giáo viên Tiếng Anh tại trường THCS Nguyễn Chí Diểu (Lãnh đạo, tổ PT).

- 8h00: Tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2022-2023 (theo phân công).

Buổi chiều

- 13h30: Tổ chức tập huấn giáo viên Tiếng Anh tại trường THCS Nguyễn Chí Diểu (Lãnh đạo, tổ PT).

- 14h00: Tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2022-2023 (theo phân công).