Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 22 tháng 03 năm 2019


Kế hoạch chiến lược