Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Kế hoạch chiến lược