Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 04:18 16/10/2013  

Kế hoạch Tháng 10

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2014

 

  1. 1.     Nhiệm vụ trọng tâm:

Đối với MN chú trọng các công  tác:

   +  Tập trung chuẩn bị cho công tác thanh tra của Tỉnh về thanh kiểm tra

   -  Các hoạt động dạy và học, VSAT TP, phòng chống dịch bệnh, thu chi tiền

   - Công tác trường chuẩn Quốc gia

   - Đi cơ sở nắm tình hình, Dự Hội nghị CBCC các trường

Đối với Phổ thông chú trọng các công tác:

- Chú trọng công tác phổ cập có hiệu quả, chỉ đạo các trường phúc tra lại cập nhật số liệu vào phần mềm.

- Tiến hành kiểm tra trường chuẩn, xem lại các điều kiện của các đơn vị

-         Tiếp tục công tác kiểm định chất lượng

-         Tiếp tục làm tốt công tác tập huấn, các Hội thi tại Trường, Thành phố, Tỉnh.

-    Tập huấn về TT30/BGD cần lồng ghép việc chấp hành trật tự ATGT.

-    Tiếp tục duy trì và phát triển học sinh giỏi, học sinh năng khiếu

-   Chú trọng về Nghiên cứu khoa học,  hướng dẫn  sử dụng nhiều kiến thức trong bài viết NCKH.

Đối với TCCB chú trọng các công tác:

- Tiếp tục tiến hành kiểm tra việc thu, chi, việc hợp đồng chính sách cho đội ngũ

-  Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của Bộ giáo dục

 - Tiếp tục chỉ đạo các trường tổ chức Hội nhị CBCC – Công đoàn ở các trường.

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến.

Đối với KHTC chú trọng các công tác:

- Công tác giải ngân kinh phí của các dự án để có hồ sơ trình Phòng Tài chính, Thành phố trước ngày 10/10.

- Chấn chỉnh thu chi  đầu năm của các trường, tăng cường đi cơ sở

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

Bộ phận Mầm non:

            1. Dự hội nghị cán bộ, công chức các đơn vị MN và phòng GD&ĐT.

2. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra của Tỉnh về kiểm tra TP đạt tiêu chuẩn PCGDMNTNT năm 2014 (ngày 28, 29, 30/10/2014).

3. Gửi tờ trình đề nghị Thành phố kiểm tra, công nhận 2 đơn vị đạt chuẩn QG. (MN Trường An, MN Phú Hòa)

4.Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập.

5. Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN.

6. Kiểm tra trường, lớp mầm non ngoài công lập.

            7. Kiểm tra việc triển khai chuyên đề Phát triển vận động.

8. Kiểm tra việc tiếp nhận, sử dụng trang thiết bị do Sở GD&ĐT cấp.

9. Tổng hợp báo cáo thống kê số liệu về trường, lớp, trẻ em, giáo viên, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý sức khỏe trẻ đầu năm (gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 10/10/2014).

10. Đi cơ sở kiểm tra nắm tình hình về huy động trẻ,  công tác bán trú - VSATTP, thu chi đầu năm học …(sẽ có lịch hàng tuần).

11. Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

12. Tham gia các hoạt động khác của phòng.

           

Bộ phận phổ thông:

-         T/c các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

-         Triển khai tốt HN CBCC-CĐ

-         T/c Hội thi HSG máy tính cầm tay từ 8/10 đến 9/10, thi tỉnh trong tháng 11

-         Tổ chức thi GVG cấp Thành phố

-         Tổ chức thi tìm hiểu ATGT

-         Tuyển chọn để dự thi “ Em yêu lịch sử Việt Nam”

-         Tham gia thi viết thư UPU

-         Tập huấn đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 30 tại TH Hương long

-         Tập huấn phần mềm phổ cập

-         Tổ chức phương pháp trao đổi về bộ môn Toán , Ngữ Văn lớp 6

-         Tổ chức Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp

-         Tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức

-         Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

-         Ban hành điều lệ Hội khỏe phù đổng 2015

-         Đi kiểm tra các trường việc triển khai NCKH

-         Kiểm tra công tác xây dựng và thư viện chuẩn tại các đơn vị

-         Đi cơ sở nắm tình hình dạy học theo thông tư 30/BGD

 Bộ phận Tổ chức – Hành chính:

          - Thực hiện quy trình bổ nhiệm HT, PHT các trường còn thiếu.

          - Tiếp tục tham mưu lãnh đạo để bổ sung CBQL nghỉ hưu từ tháng  01/2014 đến tháng 3/2014

          - Phối hợp các bộ phận hướng dẫn bàn giao mầm non Hương Lưu nghỉ hưu ngày 01/1/2014

          - Báo cáo danh sách quy hoạch CBQL trình Thành phố phê duyệt

          - Tuyển mới viên chức 2014

          - Tham mưu Thành phố chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu.

          - Chuẩn bị Hội nghị CBCC của phòng ngày 06/10/2014

          - Theo dõi phối hợp phòng cháy của Bộ Công an

          - Tổng hợp danh sách đăng ký thi đua 2014 -2015

          - Trình Hội đồng về nâng lương, nâng lương trước thời hạn 6 tháng cuối năm.

          - Chuẩn bị Hội nghị điển hình tiến tiến dự kiến 20/10

          - Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của Bộ.

Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

1.Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 9/2014; Chuẩn bị kinh phí hoạt động tháng 10.

2. Rà soát các nguồn kinh phí, dự kiến kế hoạch tham mưu phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại năm 2014. Giải ngân nguồn kinh phí các dự án.

3.Tiếp tục đi cơ sở kiểm tra các khoản thu, chi năm học 2014-2015.

4. Lập, đăng ký kế hoạch danh mục đầu tư thực hiện Đề án KCH trường lớp năm học 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020.

5. Phối hợp Phòng TCKH tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác quản lý tài chính trường học cho Hiệu trưởng và Kế toán các đơn vị trực thuộc.

6. Tiếp tục giải quyết một số thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư, tiếp tục triển khai một số dự án mới năm 2014, rà soát các dự án đã có kế hoạch đầu tư năm 2015 chuẩn bị hồ sơ trình phòng TCKH thẩm định trước 10/10/2014. Theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công các công trình đang triển khai.

7.Tham dự Hội nghị CBCNVC-Công đoàn cơ sở cơ quan PGD.

8.Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng.

9.Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

10.Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.

 

 

                                                                   Huế, ngày   02   tháng   10  năm 2014

                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                       

 

                                                                                    Phan Nam