Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Kế hoạch tháng

Cập nhật lúc : 10:55 08/09/2014  

Kế hoạch tháng 7

    UBND THÀNH PHỐ HUẾ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2014

 

  1. 1.     Nhiệm vụ trọng tâm:

-   * Đối với MN chú trọng các công  tác:

      -  Tiếp tục đi cơ sở nắm tình hình

- Tham gia vào Hội đồng Khoa Học của ngành

- Tham gia các buổi tập huấn

- Chuẩn bị PC MN 5 tuổi để tháng 8 Sở về kiểm tra

* Đối với Phổ thông chú trọng các công tác:

- Kiểm tra công tác hè của các trường, công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6.

Thông báo lại với cô Tâm chiều nay tổng kết công tác tuyển sinh

- Trong tuần về công tác sáp nhập, giải thể họp và làm tờ trình gửi UBND Thành phố để đề nghị TP có QĐ để Phòng chủ động làm.

 - Trường chuẩn Quốc Gia, phải hết sức chú tâm

* Đối với TCCB:

 - Làm việc hoàn chỉnh công tác tuyển.

- Liên quan đến CBQL sẽ họp trong tuần

- Về học tập chính trị hè, về CSVC để bộ phận KHTC liên hệ làm hợp đồng.

- Về tổng kết năm học mới, các bộ phận kết hợp để hoàn thành.

* Đối với KHTC:

- các công trình, dự án và đề xuất các trường giúp cho các trường tiến hành để kịp tiến trình cho năm học mới.

    2. Nhiệm vụ cụ thể:

-  Bộ phận Mầm non:

- Tiếp tục tham gia Hội đồng khoa học, Hội đồng thi đua của Ngành

- Tiếp tục kiểm định chất lượng trường MN, đánh giá ngoài trường MN Hương Sơ, MN Xuân phú.

- Hướng dẫn các trường đã đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm để công nhận lại. Tiếp tục kiểm tra và hướng dẫn các trường MN Trường An, MN An Hòa, MN Hương Long, MN Huế Star hoàn thành các điều kiện để đăng ký các cấp kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn QG mức độ 1.

- Tham mưu, gửi tờ trình và chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra của Tỉnh về kiểm tra TP đạt tiêu chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2014.

- Tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn do Bộ và Sở tổ chức.

- Đi cơ sở, kiểm tra hoạt động hè 2014, kiểm tra an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các địch bệnh.

- Tham gia các hoạt động khác của Phòng

-  Bộ phận phổ thông:

+       Tiếp tục tham gia công tác thi đua

+       Tiếp tục công tác tuyển sinh lớp 1 đợt 2: Từ 21/7 ->26/7/2014

+       Tuyển sinh lớp 6:

  • Nhận hồ sơ: 23/6 đến 30/6/2014
  • Duyệt kết quả: 1/7 đến 2/7/2014
  • Báo cáo kết quả về Sở: 7/7 đến 10/7/2014

+       Tham gia các lớp tập huấn do Bộ, Sở tổ chức.

+       Đánh giá ngoài: TH Phường Đúc, Số 2 Kim Long.

+       Tiếp tục công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, điều tra PCGD năm 2014

+       Chuẩn bị báo cáo tổng kết năm học.

+       Tham gia hướng dẫn bàn giao công tác người Hiệu trưởng các đơn vị

- Bộ phận TCCB:

+       Phối hợp Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch tiếp nhận giáo viên tuyến Huyện và tuyển mới viên chức năm 2014.

+       Tham mưu lãnh đạo điều chuyển giáo viên trong thành phố

+       Chuyển loại viên chức (Nhân viên sang giáo viên)

+       Tham gia bàn giao Hiệu trưởng MN Thủy Biều và THCS Chu Văn An

+       Tham mưu bổ sung Hiệu phó các đơn vị còn thiếu và do tăng hạng trường (MN Thủy Biều, MN An Đông, MN Phú Hòa, TH Thủy Xuân).

+       Tổng hợp danh sách quy hoạch CBLĐ của Phòng, CBQL của các đơn vị từ nay đến năm 2020, báo cáo lãnh đạo Thành ủy, lãnh đạo thành phố và thông báo về các đơn vị.

+       Xây dựng phương án giải thể, sáp nhập một số đơn vị trình thành phố ra quyết định.

+       Trình Hội đồng xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2014.

+       Hoàn tất hồ sơ thi đua 2013-2014 gởi UBND thành phố, Ban thi đua Tỉnh và Sở Giáo dục – Đào tạo.

+       Chuẩn bị các điều kiện học tập chính trị đầu năm học 2014-2015

+       Chuẩn bị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.

+       Đi cơ sở (Nắm tình hình trực hè, môi trường của các đơn vị, việc chuẩn bị năm học mới)

 

  - Bộ phận Kế hoạch – Tài chính:

+       Thanh toán kinh phí các hoạt động trong tháng 6/2014; Chuẩn bị kinh phí hoạt động tháng 7.

+       Quyết toán tại văn phòng Phòng GD&ĐT và tổng kết công tác quyết toán niên độ 2013.

+       Tham gia công tác bàn giao hiệu trưởng trường MN Thủy Biều, THCS Chu Văn An.

+       Tổng hợp báo cáo tổng hợp thực  trạng tình hình CSVC trường học.

+       Tiếp tục làm công tác điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

+       Tiếp tục kiểm tra, tham mưu lãnh đạo phê duyệt kế hoạch thu và sử dụng nguồn kinh phí đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh cho các đơn vị trực thuộc năm học 2014-2015 theo quy định.

+       Tham gia công tác liên quan đến giải thể, sáp nhập các trường theo quy hoạch.

+       Kiểm tra nắm tình hình việc sử dụng phần mềm kế toán MISA, sắp xếp kế hoạch phối hợp Công ty phần mềm MISA chi nhánh Đà Nẵng tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho nhân viên kế toán chưa sử dụng phần mềm kế toán và phần mềm nâng cấp phiên bản mới.

+       Tiếp tục giải quyết một số thủ tục liên quan đến các dự án do PGD làm chủ đầu tư, tiếp tục triển khai một số dự án mới năm 2014. Theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công các công trình đang triển khai.

+       Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của Phòng. (Tham quan du lịch hè và các hoạt động khác...)

+       Tham gia giải quyết các công việc sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch dự kiến. 

+       Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo phân công.

                                                                   Huế, ngày   30   tháng   6  năm 2014

                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                       

 

                                                                                                                  Phan Nam