Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Kế hoạch tháng - PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ
 

Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''


Ngày 23 tháng 03 năm 2018


Phó Trưởng phòng