Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Phó Trưởng phòng