Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Kế hoạch tuần - PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ
 

Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 23 tháng 03 năm 2018


Phòng GD

Kế hoạch tuần thứ 39 năm 2012(Từ 24/09/2012 đến 30/09/2012)