Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 16 tháng 10 năm 2021


Phòng GD

Kế hoạch tuần thứ 39 năm 2012(Từ 24/09/2012 đến 30/09/2012)