Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 18 tháng 01 năm 2018


Khoa học & Công nghệ