Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 12 tháng 12 năm 2018