In trang

Biểu mẫu báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Biểu mẫu đề nghị và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp
Cập nhật lúc : 08:18 27/11/2015

Các biểu mẫu:

1. BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2015

2. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HẠNG I VÀ HẠNG I