In trang

Danh sách các đơn vị chưa cập nhật dữ liệu về học sinh trên hệ thống CSDL ngành.
Cập nhật lúc : 14:01 29/06/2018

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

Yêu cầu Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc (kèm theo danh sách) đốc thúc giáo viên phụ trách website csdl.moet.gov.vn cập nhật ngay dữ liệu về học sinh và gửi báo cáo về Phòng chậm nhất sáng 30/6/2018.

TT Đơn vị Ghi chú
1 MN Bích Trúc Chưa cập nhật dữ liệu 
2 MN Hương Lưu Chưa cập nhật dữ liệu 
3 TH Trần Quốc Toản Chưa cập nhật dữ liệu 
4 TH&THCS Phượng Hoàng Chưa cập nhật dữ liệu 
5 THCS Nguyễn Chí Diểu Cập nhật chưa đầy đủ