In trang

Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2018-2019.
Cập nhật lúc : 23:13 16/05/2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc. Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ công văn số 3674/UBND-GD ngày 04 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định số lượng học sinh/lớp;

Căn cứ Công văn số 536/SGD&ĐT-KHTC ngày 14 tháng 03 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019;

Căn cứ công văn số 843/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/43/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019;

Căn cứ công văn số 1622/UBND-GD  ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019;

Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 và tình hình thực tế về nhu cầu đi học và khả năng đáp ứng của các đơn vị trường học trực thuộc;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) hướng dẫn công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019 như sau:

          I- Yêu cầu

1. Công tác tuyển sinh phải bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, đúng theo Quy chế và các văn bản hướng dẫn về tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND thành phố và Phòng GD&ĐT thành phố Huế.

2. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các trường hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đăng kí dự tuyển để đảm bảo tuyển đúng, tuyển đủ số lượng theo địa bàn tuyển sinh quy định.

3. Các đơn vị chấp hành nghiêm túc quy trình, quy định về tuyển sinh theo chỉ đạo của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT.

4. Trong thời gian tuyển sinh, các trường không giải quyết chuyển trường và tiếp nhận chuyển trường đối với những đối tượng thuộc diện tuyển sinh; không được thu các khoản kinh phí thỏa thuận đầu năm khi chưa được sự đồng thuận của tất cả cha mẹ học sinh thông qua hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp năm học mới (2018- 2019).

          II. Nguyên tắc thực hiện

1. Đảm bảo giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS.      

2. Lớp 1 và lớp 6 tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao, các trường huy động hết số trẻ trong độ tuổi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn  thuộc địa bàn tuyển sinh được đến trường.

3. Tuyển sinh đúng độ tuổi đã quy định theo Quy chế và Điều lệ trường học. Khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng tuyển sinh phải đối chiếu giấy khai sinh và sổ hộ khẩu.

4. Thực hiện nghiêm túc nội dung công văn số 3674/UBND-GD ngày 04 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định số lượng học sinh/lớp.

....

Tải file đầy đủ bên dưới