In trang

Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2020-2021.
Cập nhật lúc : 14:44 15/07/2020

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021;

            Căn cứ Công văn số 919/KH-SGDĐT ngày 18/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021;

            Căn cứ Công văn số 1180/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2020-2021;

          Căn cứ Công văn số 2749/UBND-GD  ngày 17/6/2020 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh các trường MN, TH, THCS năm học 2020-2021;

          Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021 và tình hình thực tế về nhu cầu đi học và khả năng đáp ứng của các đơn vị trường học trực thuộc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) hướng dẫn công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 như sau:

          I. Yêu cầu

1. Công tác tuyển sinh phải bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, đúng theo Quy chế và các văn bản hướng dẫn về tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND thành phố và Phòng GD&ĐT thành phố Huế.

2. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các trường hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đăng kí dự tuyển để đảm bảo tuyển đúng, tuyển đủ số lượng theo địa bàn tuyển sinh quy định.

3. Các đơn vị chấp hành nghiêm túc quy trình, quy định về tuyển sinh theo chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT và chế độ thông tin, báo cáo chính xác, đúng thời gian.

4. Trong thời gian tuyển sinh, các trường không giải quyết chuyển trường và tiếp nhận chuyển trường đối với những đối tượng thuộc diện tuyển sinh; không được vận động, quyên góp và thu các khoản kinh phí ngoài quy định của Bộ GD&ĐT, HĐND- UBND tỉnh và thành phố, Sở GD&ĐT; các khoản thu kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại Thông tư 55, thu thỏa thuận (đồng phục, tiếng Anh tăng cường, kĩ năng sống, bán trú,...) chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng thuận của tất cả cha mẹ học sinh thông qua hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp năm học 2020- 2021 (có biên bản hội nghị và ý kiến đồng thuận của từng cha mẹ học sinh).

...

Tải file đầy đủ dưới đây