In trang

Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2016-2017
Cập nhật lúc : 07:54 01/06/2016

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trực thuộc

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

          Căn cứ công văn số 3674/UBND-GD ngày 04 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định số lượng học sinh/lớp;

Căn cứ Công văn số 367/SGD&ĐT-KHTC ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017;

            Căn cứ công văn 861/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/4/2016 của Sở Giáo dục&Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016-2017;

          Căn cứ Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016-2017;

          Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục-đào tạo năm học 2016-2017 và tình hình thực tế về nhu cầu đi học và khả năng đáp ứng của các đơn vị trường học trực thuộc;

Phòng GD&ĐT hướng dẫn cụ thể về công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017 để các đơn vị trường học trực thuộc tiến hành tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo thời gian và đạt kết quả tốt.