In trang

Hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng năm 2016
Cập nhật lúc : 07:49 29/03/2017

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng 27 phường thuộc thành phố Huế. Thực hiện Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 59/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 12/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ).

Nhằm giúp các TTHTCĐ tự đánh giá và cơ quan quản lí đánh giá hiệu quả hoạt động để xác định được mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của TTHTCĐ; đồng thời định hướng TTHTCĐ hoạt động toàn diện, phát triển bền vững, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân và xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; Phòng GD&ĐT Thành phố yêu cầu TTHTCĐ các phường thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức tự đánh giá, xác định được mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo và báo cáo kết quả đạt được (phụ lục 1 kèm theo).

- Tổ chức tự đánh giá, cho điểm theo 4 nhóm nội dung cơ bản: bộ máy quản lý; tổ chức hoạt động; huy động sự tham gia của xã hội; hiệu quả hoạt động (phụ lục 2 kèm theo).

- Báo cáo và đánh giá cho điểm các TTHTCĐ nộp về Phòng GD&ĐT chậm nhất trước ngày 10/4/2017.

Phòng GD&ĐT Thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động các TTHTCĐ và tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, UBND thành phố Huế.

Phòng GD&ĐT Thành phố yêu cầu các TTHTCĐ triển khai thực hiện tốt việc đánh giá hoạt động của TTHTCĐ và nộp báo cáo đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ Phòng GD&ĐT Thành phố (qua đ/c Nhân -ĐT: 0913.055.799) để được hướng dẫn ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên ( để thực hiện);

- UBND Thành phố (để báo cáo);

- Lãnh đạo và chuyên viên PT;

- Website của Phòng GD&ĐT TP;

- Lưu VT, PT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( Đã ký)

 

Lâm Thủy 

 

Tải file đính kèm tại đây