In trang

KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra năm học 2018 – 2019
Cập nhật lúc : 14:40 17/09/2018

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; công văn số 3676/BGDĐT-TTr ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT thành phố Huế xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2018-2019 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Công tác kiểm tra là một hoạt động thường xuyên, là chức năng thiết yếu của công tác quản lý. Thông qua công tác kiểm tra để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển các nhà trường.  

2. Công tác kiểm tra phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Tập trung kiểm tra công tác quản lý, trách nhiệm của người đứng đầu nhằm đánh giá năng lực quản lý, điều hành, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học của Hiệu trưởng và các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

3. Những thành viên tham gia các đoàn kiểm tra phải am hiểu, nắm vững các văn bản qui định; có kinh nghiệm trong công tác kiểm tra; có kỹ năng tổng hợp, phân tích, nhận định, đánh giá; tuân thủ pháp luật, có ý thức trách nhiệm về công tác được giao.

4. Tất cả các nội dung kiểm tra đều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo qui định.

5. Thành phần tham gia đoàn kiểm tra là lãnh đạo, chuyên viên của Phòng GD&ĐT. Trong trường hợp thật cần thiết có thể mời thêm một số cán bộ quản lý, giáo viên của các đơn vị tham gia đoàn kiểm tra.

6. Trong quá trình kiểm tra công tác chuyên môn, có thể dự giờ để đánh giá năng lực sư phạm và việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên nhưng không lập hồ sơ kiểm tra và xếp loại giờ dạy giáo viên.

7. Cán bộ quản lý và chuyên viên Phòng GD&ĐT dành ít nhất là 50% thời gian công tác để đi cơ sở, trong đó chủ yếu là kiểm tra hoạt động chuyên môn.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nội dung kiểm tra

Về nguyên tắc, tất cả các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường đều được kiểm tra, đánh giá để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả, trong đó chú trọng kiểm tra, đánh giá công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường. Tập trung kiểm tra một số nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kiểm tra việc thành lập, tổ chức, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh; việc xây dựng quy chế hoạt động của cơ sở giáo dục (kế hoạch của lãnh đạo nhà trường, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể; quy chế, nội quy chuyên môn, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp…)

1.2. Kiểm tra việc chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ trọng tâm của ngành:

a) Việc triển khai thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng (hoạt động và chất lượng giảng dạy, học tập các bộ môn văn hóa; chất lượng các hoạt động giáo dục khác).

b) Việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục; công tác tuyển sinh; công tác phổ cập giáo dục; việc sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường theo quy định.

c) Việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá.

d) Việc nâng cao chất lượng học sinh giỏi, phụ  đạo, ôn tập học sinh yếu kém.

e) Công tác quản lý dạy thêm, học thêm.

g) Việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua (trong đó có Chương trình hành động của Ngành Giáo dục).

h) Việc đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên hằng năm.

1.3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

- Về công tác đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

+ Kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Ngành (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác phát triển đảng viên trong trường học).

+ Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; công tác triển khai, thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Về công tác quản lý tài chính, tài sản: kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch, thu chi tài chính; công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; an toàn trường học; công tác mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em; phong trào tự làm đồ dùng dạy học; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục; các vấn đề liên quan khác.

1.4. Kiểm tra việc thực hiện quy định về công tác kiểm tra nội bộ trường học; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan.

1.5. Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT.

1.6. Kiểm tra công tác quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc thực hiện nhiệm vụ.

2. Hình thức kiểm tra

Phòng GD&ĐT thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra thường xuyên hoặc kiểm tra đột xuất theo các cách thức sau:

- Thông qua báo cáo; thông qua sơ kết, tổng kết;

- Đi cơ sở làm việc trực tiếp với các đơn vị, tổ chức được kiểm tra;

- Tổ chức đoàn kiểm tra.

...

Tải file đầy dủ dưới đây