In trang

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Cập nhật lúc : 08:31 01/04/2016

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2016- 2020”;

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2016 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016; Kế hoạch số 475/KH-SGDĐT-GDMN ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2016.

Phòng Giáo dục & Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể như sau: