In trang

Tham gia đào tạo sử dụng phần mềm quản lý tài sản cố định
Cập nhật lúc : 08:11 24/05/2017

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.

Thực hiện công văn 1250/STC-THTK ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Sở Tài chính Thừa Thiên Huế về việc đôn đốc cán bộ tham gia đào tạo sử dụng phần mềm quản lý tài sản cố định, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc cử cán bộ tham gia khóa học đúng thành phần và thời gian quy định tại công văn số 1193 ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Sở Tài chính Thừa Thiên Huế. (Các đơn vị trường học truy cập danh sách triển khai tập huấn trên Website Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế).

 Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.