In trang

Thông báo v/v cập nhật dữ liệu PMIS năm 2018
Cập nhật lúc : 10:25 04/05/2018

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu đầy đủ, chính xác phục vụ công tác cán bộ ngành giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra, rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin về đội ngũ CBGVNV của đơn vị trên Phần mềm PMIS tính đến ngày 01/5/2018.

- Căn cứ thông tin bản lý lịch công chức, viên chức, cập nhật đầy đủ chính xác 4 Tab (thẻ) thông tin trên phần mềm PMIS (1.Thông tin cá nhân; 2.Tuyển dụng-Đoàn đảng; 3.Trình độ chuyên môn; 4.Thông tin lương, phụ cấp)

- Ngoài ra, cập nhật bổ sung các thông tin sau:

+ Quá trình hưởng lương;

+ Quá trình khen thưởng (gồm Lao động tiên tiến, giáo viên dạy giỏi, công đoàn ngành GD, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh…);

+ Quá trình đào tạo, bồi dưỡng;

+ Quá trình kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, …);

+ Quan hệ gia đình;

+ Đánh giá công chức, viên chức;

+ Thuyên chuyển, thôi việc, nghỉ hưu;

Thời gian các đơn vị gửi cơ sở dữ liệu PMIS về Phòng GD&ĐT qua địa chỉ Email: lvbkhanh.hue@hue.edu.vn trước ngày 17/5/2018.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng nội dung công văn này./.