In trang

Thông báo "về việc nộp bảng lương tháng 01/2017"
Cập nhật lúc : 14:18 30/12/2016

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc. Nhằm thực hiện chế độ tiền lương kịp thời cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành vào đầu năm 2017, Phòng Giáo dục-Đào tạo yêu cầu các đơn vị nộp bảng lương tháng 01/2017 về Phòng GD-ĐT chậm nhất ngày 03/01/2017 để Phòng GD-ĐT kiểm tra, xác nhận, trình Phòng Nội vụ phê duyệt. Hồ sơ gửi về Phòng GD-ĐT (tổ Tổ chức-Hành chính hoặc tổ Kế hoạch-tài chính) gồm có:

          1. 5 bảng thanh toán tiền lương (mẫu giấy A3)

          2. Photo các Quyết định nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo đang hưởng của từng CBGVNV (01 bộ)

          3. Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó của đơn vị.

          Phòng GD-ĐT yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng kiểm tra bảng lương chính xác và nộp đúng thời gian quy định trên. Nếu có sai sót và chậm trễ, Hiệu trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

 

Nơi nhận:                                                         KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu.                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                 Nguyễn Thuận