In trang

Thông báo "về việc tập huấn 10 mô đun nâng cao qua mạng cho CBQL và GVMN"
Cập nhật lúc : 14:22 26/12/2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch số 2087/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2016, của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tập huấn 10 mô đun nâng cao qua mạng cho CBQL và GVMN, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn hướng dẫn cách học cho CBQL và GVMN, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian:  01 buổi (chiều 27/12/2016), khai mạc vào lúc 14 giờ.

- Địa điểm: Hội trường trường Mầm Non I, số 17 đường Đống Đa, TP Huế.

2. Nội dung

- Tập huấn hướng dẫn cách học 04 mô đun nâng cao cho CBQL;

- Tập huấn hướng dẫn cách học 06 mô đun nâng cao cho GVMN.

3. Thành phần: 15 CBQL và 100 GVMN (có danh sách đính kèm của Bộ GD&ĐT)

* Lưu ý:

- Mỗi CBQL và GVMN khi đi mang theo máy tính xách tay và 3G để kết nối internet.

          Nhận được Công văn, Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị cử người tham dự đúng theo danh sách đã gửi và đúng thời gian quy định.       

                                      

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu VT, MN.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Hồ Thị Ngọc Như

 

Tải file đính kèm tại đây: