In trang

Thống kê số liệu về giáo viên Mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng chế độ.
Cập nhật lúc : 09:36 09/05/2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị Mầm non trực thuộc. Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-BGD ĐT ngày 07/3/2018 của Bộ GD-ĐT về nghiên cứu, đề xuất chế độ cho giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ.

Căn cứ công văn số 37/CGC TTH ngày 20/4/2018 của Hội Cựu giáo chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phòng GD-ĐT đề nghị các đơn vị rà soát, thống kế số liệu về giáo viên Mầm non  có thời gian giảng dạy tại đơn vị, hiện đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng chế độ (đính kèm mẫu) và gửi về tổ Tổ chức-Hành chính chậm nhất ngày 11/5/2018 để Phòng GD-ĐT tổng hợp báo cáo.

Phòng GD-ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung công văn này.

 

Nơi nhận:                                                                          KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu VP.

                                                                                                 Đã ký

 

                                                                                                Nguyễn Thuận

Tải file mẫu đính kèm dưới đây: