In trang

Tổ chức bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017 -2018
Cập nhật lúc : 08:21 03/08/2017

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ công văn số 64-HD/BTG ngày 10/7/2017 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Huế về việc bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017-2018 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên, học sinh;

Căn cứ Kế hoạch số 1848/KH-SGDĐT ngày 27/7/2017 của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học cho học sinh;

Căn cứ tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018;

Phòng Giáo dục - Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017-2018 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) toàn ngành như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

    - Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

    - Triển khai đến đội ngũ CBGVNV toàn ngành các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2017-2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

    - Tổ chức học tập chính trị đầu năm học nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm của CBGVNV toàn ngành trong quá trình học tập và rèn luyện.

    2. Yêu cầu:

- Nội dung học tập, bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017-2018 cho đội ngũ CBGVNV cần thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với đội ngũ CBGVNV, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố.

- CBGVNV được bồi dưỡng phải có bài thu hoạch cá nhân thể hiện việc nắm vững, hiểu rõ những vấn đề cơ bản, mới trong các nội dung được bồi dưỡng. Đồng thời có sự liên hệ với thực tiễn của ngành và của cá nhân. Đề xuất những giải pháp thiết thực để thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân,đơn vị, của ngành. 

...

Tải file đầy đủ và lịch bồi dưỡng chính trị tại đây: