Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 16 tháng 07 năm 2020


Môn Lý

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.