Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Môn Lý

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.