Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Môn Lý

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.