Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Môn Toán

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.