Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Đề thi

Cập nhật lúc : 02:46 20/01/2014  

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Tin học năm học 2013 - 2014

Tải file

           UBND THÀNH PHỐ HUẾ

    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        

THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

MÔN TIN HỌC LỚP 9 - NĂM HỌC: 2013-2014

Thời gian: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề)


Tạo Folder mang tên là số báo danh của thí sinh và lưu theo đường dẫn: D:\SBD_K9. Các file trong bài được đặt tên lần lượt là BAI1.PAS, BAI2.PAS, BAI3.PAS và lưu vào Folder vừa tạo.

Bài 1 (3 điểm): Hai số tự nhiên n, m được gọi là nguyên tố tương đương nếu chúng có chung các ước số nguyên tố. Hãy viết chương trình nhập vào hai số n, m và kiểm tra chúng có là nguyên tố tương đương với nhau hay không.

Ví dụ: số 75 và số 15 là nguyên tố tương đương vì chúng có cùng các ước số nguyên tố là 3 và 5.

Bài 2 (3 điểm): Cho hệ phương trình bậc nhất hai ẩn:

      (I)

Hãy viết chương trình giải hệ phương trình trên, đồng thời xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng d: ax+by=c và d’=a’x+b’y =c’ đã tạo nên hệ phương trình (I).

Bài 3 (4 điểm): Cho hai xâu X, Y chứa các kí tự số từ 0 đến 9 và được biểu diễn như sau:

X = x1, x2, x3…xn ;  Y= y1, y2, y3…ym (n,m ). Hãy viết chương trình tạo ra xâu ST thoả mãn các điều kiện sau:

-         Gồm các kí tự số vừa có mặt ở xâu X, vừa có mặt ở xâu Y;

-         Các kí tự số trong xâu ST chỉ xuất hiện duy nhất một lần;

-         Giá trị xâu ST nhận được là một số đạt giá trị lớn nhất.

Dữ liệu vào cho bởi file INPUT.INP chứa giá trị xâu X và xâu Y, mỗi xâu nằm trên một dòng.

Dữ liệu ra chứa ở file OUTPUT.OUT là số lớn nhất nhận được.

Ví dụ: Xâu X= ‘19012304’; xâu Y= ‘034012’,  kết quả là 43210.

 

 
   

 

                               Thí sinh không được sử dụng tài liệu

                                 Giám thị coi thi không giải thích thêm.