Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 18 tháng 12 năm 2018


Phần mềm nguồn mở

Cập nhật lúc : 1