Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 25 tháng 06 năm 2019


Bài thi đoạt giải

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.