Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 26 tháng 06 năm 2017


Bài thi đoạt giải

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.