Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 09 tháng 08 năm 2020


Thi đua - Khen thưởng

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020
Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc Căn cứ Luật thi đua khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ...