Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 18 tháng 01 năm 2018


Thi đua - Khen thưởng