Trọng thầy mới được làm thầy ''


Ngày 23 tháng 10 năm 2017


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 09:56 05/05/2015  

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng cuối năm, năm học 2014 -2015
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc . Nhằm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015, Phòng hướng dẫn các đơn vị trực thuộc một số nội dung sau:

                      

  1. Nghiên cứu kỹ các văn bản:

- Luật thi đua khen thưởng.

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

- Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP.

- Hướng dẫn số 67/HD-HĐKHSK ngày 25/6/2014 của Hội đồng Khoa học, Sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xét duyệt đề tài Sáng kiến đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;

- Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Công văn số 2232/SGD&ĐT-VP ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Sở GD&ĐT TT Huế về việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ và quy trình đăng ký, triển khai thực hiện Đề tài SKKN ngành Giáo dục và Đào tạo.

 2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng của tập thể và cá nhân của đơn vị yêu cầu nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/5/2015.

   - Các báo cáo thành tích của đơn vị, cá nhân làm theo biểu mẫu của Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

  - Sáng kiến kinh nghiệm đề nghị chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và chiến sỹ thi đua cơ sở thực hiện theo Hướng dẫn 67/HĐ-HĐKHSK ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng Khoa học, sáng kiến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và công văn số 2232/SGD&ĐT-VP ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Sở GD&ĐT TT Huế về việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ và quy trình đăng ký, triển khai thực hiện Đề tài SKKN ngành Giáo dục và Đào tạo.

  - Hồ sơ của đơn vị phải bỏ vào túi đựng hồ sơ để tránh thất lạc, có danh mục hồ sơ kèm theo. Ngoài ra các đơn vị  nộp hồ sơ thi đua bằng văn bản (có ký xác nhận và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị) và nộp kèm file danh sách thi đua qua hộp thư điện tử: hoangvyhue@yahoo.com . Các biểu mẫu báo cáo và danh sách các đơn vị tải file tại website: http://tphue.thuathienhue.edu.vn  (ở mục Thi đua khen thưởng).

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015.

            Phòng GD&ĐT yêu cầu Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và  nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.

                                          TRƯỞNG PHÒNG

                                               (Đã ký)

                                              Phan Nam

Tải file 1  

Số lượt xem : 3023

Các tin khác