Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 19 tháng 02 năm 2018


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 09:49 28/03/2017  

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016-2017
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Nhằm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục-Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc một số nội dung sau:

1. Nghiên cứu kỹ các văn bản:

- Luật thi đua khen thưởng;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

- Hướng dẫn số 67/HD-HĐKHSK ngày 25/6/2014 của Hội đồng Khoa học, Sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xét duyệt đề tài Sáng kiến đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;

- Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Công văn số 3211/UBND-DN ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương công nhận thành tích được tính là sáng kiến áp dụng khi xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

- Hướng dẫn số 50/HD-HĐSKKN ngày 29/6/2016 của Hội đồng Khoa học sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xét duyệt công nhận thành tích được tính là sáng kiến áp dụng khi xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với ngành giáo dục và đào tạo;

- Công văn số 115/BTĐKT-THHC ngày 08/7/2016 của Ban thi đua-khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện gửi, nhận hồ sơ;

- Quyết định số 6496/2015/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 của UBND Thành phố Huế ban hành quy chế thi đua khen thưởng Thành phố Huế;

- Công văn Hướng dẫn số 2084/HD-SGDĐT ngày 14/9/2016 của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về một số nội dung về công tác thi đua-khen thưởng năm học 2016-2017;

- Công văn số 738/UBND-TĐKT ngày 17/3/2017 của UBND Thành phố Huế về việc thực hiện Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

.......

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 2369