Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 20 tháng 04 năm 2018


Thi đua - Khen thưởng