Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 06 tháng 04 năm 2020


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 10:43 03/04/2018  

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Nhằm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục-Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc một số nội dung sau:

1. Nghiên cứu kỹ các văn bản:

          - Luật thi đua khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

-Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

- Hướng dẫn số 67/HD-HĐKHSK ngày 25/6/2014 của Hội đồng Khoa học, Sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xét duyệt đề tài Sáng kiến đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;

- Công văn số 3211/UBND-DN ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương công nhận thành tích được tính là sáng kiến áp dụng khi xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

- Hướng dẫn số 50/HD-HĐSKKN ngày 29/6/2016 của Hội đồng Khoa học sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xét duyệt công nhận thành tích được tính là sáng kiến áp dụng khi xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với ngành giáo dục và đào tạo;

- Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Công văn số 526/SGDĐT-VP ngày 14/3/2018 của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn công tác thi đua-khen thưởng năm học 2017-2018;

...

Tải file đính kèm dưới đây

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 2533

Các tin khác