Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''


Ngày 27 tháng 09 năm 2020


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 10:28 09/06/2020  

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020
Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc Căn cứ Luật thi đua khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT ngày 22/10/2019 của Hội đồng thi đua-khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Hướng dẫn số 164/HD-HĐKHSK ngày 17/10/2018 của Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học;

           Nhằm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) hướng dẫn các đơn vị trường học một số nội dung sau:

          I. Nguyên tắc thực hiện

          1. Công tác thi đua được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết.

          2. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ kết quả phong trào thi đua; các cá nhân, tập thể phải có đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học, không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận danh hiệu thi đua.

          3. Việc khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của tập thể và cá nhân.

          4. Các cuộc họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng thi đua-khen thưởng đơn vị tham dự.

          II. Nội dung thực hiện 

          1. Quy trình xét thi đua, khen thưởng

          -  Để việc xét, trình các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối năm đảm bảo đúng quy định, Phòng GD-ĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản quy định, công văn hướng dẫn mới nhất về công tác thi đua (theo các mục căn cứ của công văn này) đồng thời triển khai trong toàn thể đơn vị để cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tại trường được biết và thực hiện.

- Các đơn vị trường học thành lập Hội đồng thi đua-khen thưởng của đơn vị  vào đầu mỗi năm học với các thành viên trong Hội đồng đúng theo quy định tại Điều lệ trường học.

          - Tổ chức đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân của nhà trường theo đúng quy trình và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Phòng GD-ĐT.

          - Quy định về kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng thi đua các cấp khi xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng: Thực hiện theo Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Các trường hợp được miễn Sáng kiến đối với đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Thực hiện theo Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

          III. Quy định về hồ sơ thi đua, khen thưởng

          1. Quy định chung về hồ sơ

          a. Hồ sơ đề nghị gồm:

          - Tờ trình của đơn vị.

          - Trích Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng của trường (nhà trường có Biên bản họp xét thi đua lưu giữ tại trường, chỉ nộp cho Phòng GD-ĐT trích biên bản họp theo mẫu).

          - Danh sách trích ngang tập thể và cá nhân đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng (Các đơn vị lập danh sách chính xác, theo đúng các biểu mẫu hướng dẫn, sắp xếp thứ tự ưu liệt từ cao xuống thấp, không được viết tắt tên và ghi rõ chức danh)

          - Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân (đóng thành quyển và nội dung báo cáo theo đúng mẫu quy định tại Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế; kèm theo bản photo các minh chứng liên quan)

          b. Số lượng báo cáo thành tích:

          - Lao động tiên tiến: Các đơn vị lưu giữ báo cáo thành tích cá nhân tại trường, không nộp về Phòng GD-ĐT.

          - Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02 bản

          - Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 04 bản

          - Tập thể Lao động tiên tiến: 01 bản

          - Tập thể Lao động xuất sắc: 04 bản

          - Cờ thi đua của UBND Tỉnh, Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT: 04 bản

          - Bằng khen của UBND Tỉnh, Bằng khen của Bộ GD-ĐT: 04 bản

          - Đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước: 07 bản

         

c. Hồ sơ Đề tài Sáng kiến:

          - Đề tài để xét Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02 bản

          - Đề tài để xét Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh trở lên: 04 bản

          Các cá nhân đã được Phòng GD-ĐT xét đề nghị CSTĐ cấp Tỉnh: nộp 04 bản chính và 15 bản photo đề tài sáng kiến đến các thành viên trong Hội đồng khoa học-sáng kiến cấp Thành phố để duyệt (Phòng GD-ĐT sẽ thông báo đến cá nhân đã được xét)

2. Một số lưu ý

          - Nguyên tắc khen thưởng hàng năm là phải từ mức khen thưởng thấp đến mức khen thưởng cao.

          - Các đơn vị căn cứ vào tỷ lệ %  đối với các danh hiệu thi đua để sắp xếp thứ tự từ cao xuống thấp (Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành sẽ xem xét quyết định trường hợp vượt tỷ lệ đối với các đơn vị)

- Tiêu chí để xét khen cao đối với các cá nhân dựa vào kết quả đánh giá cuối năm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tùy theo từng hình thức khen thưởng để tương ứng với số năm liên tục đạt HTXSNV).

3. Thời gian nộp

          - Các đơn vị nộp hồ sơ thi đua, khen thưởng về tổ Tổ chức-Hành chính trước ngày 06/7/2020 đồng thời đính kèm file các danh sách đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân qua hộp thư điện tử: Minh_an46@yahoo.com với font chữ Times New Roman.

          - Đối với các đơn vị được Hội đồng thi đua Thành phố xét đề nghị Tập thể lao động xuất sắc trở lên và cá nhân CSTĐ cấp Tỉnh trở lên:  Ngoài nộp hồ sơ giấy theo quy định phải đính kèm file điện tử của toàn bộ hồ sơ, bao gồm: báo cáo thành tích (scan bằng khen, giấy khen, quyết định công nhận danh hiệu thi đua của năm học trước), sáng kiến kinh nghiệm - thực hiện theo công văn số 115/BTĐKT-THHC ngày 08/7/2016 của Ban thi đua-khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn để kiểm tra các đơn vị đăng ký Tập thể lao động xuất sắc và khen cao: Đề nghị các đơn vị chuẩn bị trước báo cáo thành tích và bản kê khai thành tích 5 năm của đơn vị (Phòng sẽ có lịch kiểm tra và thông báo đến các đơn vị)

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện và nộp hồ sơ đúng thời gian quy định./.

Tải file 1  

Số lượt xem : 1749

Các tin khác