Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''


Ngày 12 tháng 05 năm 2021


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 10:28 09/06/2020  

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020
Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc Căn cứ Luật thi đua khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT ngày 22/10/2019 của Hội đồng thi đua-khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Hướng dẫn số 164/HD-HĐKHSK ngày 17/10/2018 của Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học;

           Nhằm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) hướng dẫn các đơn vị trường học một số nội dung sau:

          I. Nguyên tắc thực hiện

          1. Công tác thi đua được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết.

          2. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ kết quả phong trào thi đua; các cá nhân, tập thể phải có đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học, không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận danh hiệu thi đua.

          3. Việc khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của tập thể và cá nhân.

          4. Các cuộc họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng thi đua-khen thưởng đơn vị tham dự.

          II. Nội dung thực hiện 

          1. Quy trình xét thi đua, khen thưởng

          -  Để việc xét, trình các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối năm đảm bảo đúng quy định, Phòng GD-ĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản quy định, công văn hướng dẫn mới nhất về công tác thi đua (theo các mục căn cứ của công văn này) đồng thời triển khai trong toàn thể đơn vị để cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tại trường được biết và thực hiện.

- Các đơn vị trường học thành lập Hội đồng thi đua-khen thưởng của đơn vị  vào đầu mỗi năm học với các thành viên trong Hội đồng đúng theo quy định tại Điều lệ trường học.

          - Tổ chức đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân của nhà trườn