Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 27 tháng 09 năm 2020


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 14:45 06/08/2018  

QUYẾT ĐỊNH "Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2017 - 2018"
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành của Luật Thi đua, khen thưởng;

 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Huế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến" cho 94 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 464 cá nhân và danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 3416 cá nhân năm học 2017 - 2018 (có danh sách kèm theo).

 

          Điều 2. Mức thưởng cho các danh hiệu thi đua theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

          Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các tập thể và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 4369

Các tin khác