Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 16:44 09/04/2018  

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn kiểm tra thi đua năm học 2017-2018

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 20921/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND Thành phố Huế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố;

Căn cứ công văn số 302 /PGD-ĐT-TCHC ngày 02/4/2018 của Phòng GD-ĐT TP Huế về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của tổ Tổ chức-Hành chính Phòng GD-ĐT thành phố Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các đoàn kiểm tra công tác thi đua năm học 2017-2018 của Phòng GD-ĐT đối với các đơn vị trường học trực thuộc đã đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và khen cao gồm các ông (bà) sau:

 

* Đoàn I:

1. Ông Phan Nam, Trưởng Phòng GD-ĐT, Trưởng đoàn                                   

2. Ông Nguyễn Đức Hải , Chuyên viên Phòng GD-ĐT, Thư ký                  

3. Bà Lê Thị Liên Nga, Tổ trưởng tổ Mầm non, Thành viên                                  

4. Ông Nguyễn Đức Bình, Tổ trưởng tổ Tổ chức-Hành chính, Thành viên             

5. Bà Trần Thị Quả, Chuyên viên Phòng GD-ĐT, Thành viên                                 

 

* Đoàn II:

1. Ông Lâm Thuỷ, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT, Trưởng đoàn

2. Ông Võ Tấn Khuyến, Chuyên viên Phòng GD-ĐT       , Thư ký

3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Tổ trưởng Tổ Phổ thông, Thành viên            

4. Bà Cái Xuân Viên, Kế toán trưởng Phòng GD-ĐT, Thành viên                  

5. Ông Lê Viết Bảo Khánh, Chuyên viên Phòng GD-ĐT, Thành viên               

 

* Đoàn III:

1. Ông Nguyễn Thuận, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT, Trưởng đoàn

2. Bà Trần Ngọc Quỳnh Nhi, Chuyên viên Phòng GD-ĐT, Thư ký

3. Ông Ngô Anh Tuấn, Chuyên viên Phòng GD-GD, Thành viên                                         

4. Bà Châu Thị Minh An, Chuyên viên Phòng GD-ĐT, Thành viên

5. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chuyên viên Phòng GD-ĐT, Thành viên 

 

* Đoàn IV:

1. Bà Hồ Thị Ngọc Như, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT, Trưởng đoàn

2. Ông Hoàng Đức Nhân, Chuyên viên Phòng GD-ĐT, Thư ký              

3. Ông  Phạm Phiên , Tổ phó Tổ Phổ thông, Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Hạnh Thủy, Chuyên viên Phòng GD-ĐT, Thành viên

5. Bà Nguyễn Thị Phương, Chuyên viên Phòng GD-ĐT, Thành viên

 

Điều 2. Các đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra thẩm định kết quả công tác thi đua của các đơn vị trường học trực thuộc, đối chiếu các tiêu chuẩn về danh hiệu thi đua theo Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng Tỉnh, Sở GD-ĐT, UBND TP Huế và Phòng GD-ĐT.

Thời gian kiểm tra thi đua:

Từ ngày 17/4 /2018 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) tổ trưởng thuộc Phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

- Như điều 3;

- Lưu VP.                                                                                             Đã ký

 

 

                                                                                                       Phan Nam

Tải các file đính kèm dưới đây

Tải file 1  

Số lượt xem : 1446

Các tin khác