Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 22 tháng 08 năm 2017


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 16:51 09/11/2016  

QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015-2016"
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file 1  

Số lượt xem : 1595

Các tin khác