Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015-2016" - PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ
 

Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 23 tháng 03 năm 2018


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 16:51 09/11/2016  

QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015-2016"
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Tải file đầy đủ tại đây:

Tải file 1  

Số lượt xem : 1914