Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 20 tháng 07 năm 2018


Thi đua - Khen thưởng

Cập nhật lúc : 07:54 07/08/2017  

QUYẾT ĐỊNH "Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2016 - 2017"
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

 Căn cứ Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Huế,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến" cho 92 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 448 cá nhân và danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 3278 cá nhân năm học 2016 - 2017 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng cho các danh hiệu thi đua theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các tập thể và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND TP;       

- Như điều 4;                                          

- Phòng Nội vụ;

- Lưu:VT.

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thành 

 

Tải file đính kèm và danh sách các tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu thi đua tại đây

Tải file 1  

Số lượt xem : 6214