Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 22 tháng 04 năm 2018


Thi đua - Khen thưởng