Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 19 tháng 02 năm 2018


Thông báo

Thông báo về việc gửi báo cáo Kế hoạch ứng phó thiên tai trên website http://phongchongthientai.moet.gov.vn
Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.