Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 21 tháng 09 năm 2020