Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 23 tháng 10 năm 2017


Thông báo

Danh sách công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, tặng bằng khen tập thể và các nhân xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.