Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 21 tháng 10 năm 2017


Tin tức

Giấy mời về việc "Đánh giá tình hình thu chi tại các trường công lập trực thuộc Thành phố Huế." Kính gửi: Các đơn vị trường học công lập trực thuộc.