Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 29 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1059/UBND - GD ngày 15/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch ...