Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Tin tức - PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ
 

Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 23 tháng 03 năm 2018


Tin tức

KẾ HOẠCH Tổ chức khảo sát năng lực học tập học sinh tiểu học Năm học 2017-2018 Căn cứ Công văn số 1317/PGDĐT-PT ngày 15/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (GD&ĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm ...