Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 22 tháng 03 năm 2019


Tin tức

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội đọc sách cấp tiểu học thành phố Huế năm học 2018 - 2019 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp tiểu học, nhằm đánh giá phong trào đọc sách và hiệu quả trong công tác hoạt động thư viện của ...